ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Рокови достављања рекламације и одговора

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

РОКОВИ ДОСТАВЉАЊА РЕКЛАМАЦИЈЕ И ОДГОВОРА НА ИСТУ

Крајњи рок за достављање рекламације корисника предузећу на рачун за услуге ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је 20-ти у месецу када је рачун издат (пример: на рачун за децембар месец 2017. године, који је издат у јануару месецу 2018. године, корисник може поднети писану рекламацију до 20.01.2018. године).

Све поднете рекламације корисника након поменутог датума се неће разматрати, односно биће одбачене као неблаговремене.

Рок за достављање одговора предузећа на поднету рекламацију корисника је 8 (осам) дана од дана пријемема рекламације, односно датума када је рекламација заведена у Деловодник за кориснике.

Предузеће може извршити продужење рока за одговор на поднету рекламацију на 15 (петнаест) дана, о чему ће корисника писмено обавестити у року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације, односно датума када је рекламација заведена у Деловодник за кориснике.

Рекламације корисника на остале услуге предузећа могу се поднети предузећу писаним путем у сваком моменту, а одговор на поднету рекламацију биће достављен кориснику у већ поменутим роковима.

ПРИГОВОР (ЖАЛБА) КОРИСНИКА НА ОДГОВОР ПРЕДУЗЕЋА НА ДОСТАВЉЕНУ РЕКЛАМАЦИЈУ

На достављени одговор од стране предузећа на поднету рекламацију корисник може упутити приговор (жалбу), о којој ће одлућивати – Комисија за решавање рекламација корисника, у којој се, осим представника предузећа, налази и лице из лиценцираног удружења за заштиту потрошача.

Достављање приговора и рок за одговор Комисије за решавање рекламација на поднети приговор је идентичан начину достављања и роковима за одговор предузећа на поднету рекламацију корисника.

Одговор Комисије за решавање рекламација корисника је коначан и на њега не постоји могућност подношења приговора.

КАКО ПОДНЕТИ РЕКЛАМАЦИЈУ НА УСЛУГЕ ПРЕДУЗЕЋА ПРОЧИТАЈТЕ НА http://www.vikzr.rs/podnosenje-reklamacija/


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •