ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Мисија, визија и циљеви

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

МИСИЈА

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу.

Одвођење и третман отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине.

Континуиран развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација.

Унапређење услуга засновано на стручном  оспособљавању запослених и мишљењу корисника.

Двосмерна комуникација са свим заинтересованим јавностима у циљу потпуне информисаности корисника и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.

ВИЗИЈА

Савремено и успешно предузеће, узор и лидер у региону, у области водоснабдевања, одвођења и третмана отпадних вода.

Предузеће послује финансијски независно по тржишним принципима, уз плански и континурини развој, и у сталној сарадњи са оснивачем реализује инвестиције које доприносе бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.

Квалитет пружених услуга је на највишем професионалном нивоу, усаглашен са законским прописима и потребама корисника.

Све информације о пословању предузећа су лако доступне јавностима, а међусобни однос са корисницима заснован је на међусобном поверењу.

Послујући у складу са законском регулативом предузеће штити животну средину и активно ради на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите.

ЦИЉЕВИ

Средњорочни циљеви:

 • Планско спровођење активности које за циљ имају финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима.
 • Редовно и континуирано водоснабдевање Зрењанина водом са постројења за пречишћавање питке воде која је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Р. Србије.
 • Редовно и континуирано прикупљање и одвођење отпадних вода.
 • У сарадњи са оснивачем реализују се припремне активности за изградњу пречишћивача отпадних вода за Град Зрењанин.
 • Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција из области надлежности предузећа које доприносе побољшању квалитета услуга и бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.
 • Редовно одржавање водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина.
 • Редовно одржавање канализационе мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина где је је иста изграђена.
 • Мониторинг водоводне мреже у циљу смањења губитака у мрежи и изради плана приоритета замене водоводне мреже у Зрењанину.
 • Бушење нових и репарација постојећих бунара на извориштима у Зрењанину и насељеним местима.
 • У сарадњи са оснивачем реализују се припремне активности на изградњи пречишћивача питке воде у насељеним местима на територији Града Зрењанина.
 • Континуирани развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација, планска модернизација механизације, возног парка, опреме и средстава за рад.
 • Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу ефикаснијег обављања посла и пружања што квалитетније услуге корисницима.
 • Јачање двосмерне комуникације са свим заинтересованим јавностима у циљу њихове потпуне информисаности и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.
 • Континуирана сарадња са медијима са циљем информисања јавности о свим активностима предузећа.
 • Континуирани рад на унапређењу успостављених канала комуникације са корисницима.
 • Константно усаглашавање начина пружања услуга важећим законским актима и највишим професионалним принципима пословања.
 • Редовно спровођење испитивања задовољства корисника услугама предузећа и иплементација резултата испитивања у циљу побољшања пружања услуга.
 • Пословање у складу са законском регулативом о заштити животне средине и активан рад на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите.

 

Дугорочни циљеви:

 • Финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима.
 • Редовно и континуирано водоснабдевање Зрењанина водом са постројења за пречишћавање питке воде која је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Р. Србије.
 • Редовно и континуирано прикупљање, одвођење и третман отпадних вода у складу са важећом законском регулативом и највишим стандардима заштите животне средине.
 • Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција из области надлежности предузећа које доприносе побољшању квалитета услуга и бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.
 • Редовно одржавање водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина и замена водоводне мреже у складу са планом замене постојеће водоводне мреже и обезбеђеним средствима од стране оснивача, покрајинских и републичких институција и путем пројеката.
 • Редовно одржавање канализационе мреже у Зрењанину и насељеним местима где је је иста изграђена, као и замена мреже у складу са дефинисаним приоритетима и и обезбеђеним средствима од стране оснивача, покрајинских и републичких институција и путем пројеката.
 • Бушење нових и репарација постојећих бунара на извориштима у Зрењанину и насељеним местима.
 • Изградња пречишћивача питке воде у насељеним местима у складу са дефинисаним планом од стране оснивача и обезбеђеним средствима.
 • Континуирани развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација, планска модернизација механизације, возног парка, опреме и средстава за рад.
 • Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу ефикаснијег обављања посла и пружања што квалитетније услуге корисницима.
 • Јачање двосмерне комуникације са свим заинтересованим јавностима у циљу њихове потпуне информисаности и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.
 • Континуирана сарадња са медијима са циљем информисања јавности о свим активностима предузећа.
 • Континуирани рад на унапређењу успостављених канала комуникације са корисницима, отварање нових канала комуникације у складу са важећим законским актима и трендовима у области комуникације.
 • Константно усаглашавање начина пружања услуга важећим законским актима и највишим професионалним принципима пословања.
 • Редовно спровођење испитивања задовољства корисника услугама предузећа и иплементација резултата испитивања у циљу побољшања пружених услуга.
 • Пословање у складу са законском регулативом о заштити животне средине и активан рад на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •