ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Замена водомера

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЗАМЕНА ВОДОМЕРА

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАМЕНУ ВОДОМЕРА

Захтев за замену водомера корисници могу поднети предузећу ИСКЉУЧИВО ПИСАНИМ ПУТЕМ на један од три начина:

 • лично
 • поштом
 • слањем мејла

ЛИЧНО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАМЕНУ ВОДОМЕРА

Корисници могу лично поднети Захтев за замену водомера Служби информисања и пословних комуникација сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова у Корисничком центру (Петефијева 3, Зрењанин) на шалтеру 1 – Пријем рекламација и захтева.

Приликом подношења Захтева корисник је дужан да попуни формулар, који је саставни и обавезни део Захтева за замену водомера, у ком ће навести што детаљније образложење разлога подношења Захтева и исти потписати. Ради убрзања процедуре подношења Захтева корисник може код куће припремити и потписати образложење разлога подношења истог који ће предати службенику на шалтеру. Исти ће службеник, у оба случаја, по пријему копирати у још два примерка.

Службеник ће од корисника, ради попуњавања обрасца Захтева за замену водомера, затражити неопходне личне податке: име и презиме, адресу достављања одговора на поднету рекламацију и контакт телефон. Поменути подаци су неопходни и ради увођења Захтева у електронски систем праћења захтева.

Захтев за замену водомера се штампа у три истоветна примерка које потписују службеник и корисник, заводи се у Деловодник за кориснике, додељује му се деловодни број, уписује датум подношења, и печатира сваки примерак.

Сваки примерак Захтева садржи:

 • попуњен Захтев за замену водомера (са личним подацима корисника, деловодним бројем, датумом пријема, печатом и потписима корисника и службеника)
 • од стране корисника попуњен и потписан формулар са детаљним образложењем разлога подношења Захтева (или од стране корисника већ припремљено и потписано образложење разлога подношења Захтева)

Један, горе наведени, примерак поднетог Захтева додељује се кориснику као доказ да је Захтев ушао у систем решавања, с тим да примерак у којем се налази оригиналан формулар који је попунио и потписао корисник остаје предузећу.

Захтев се даље упућује надлежној служби предузећа на решавање. Служба информисања и пословних комуникација након добијања одговора од надлежне службе припрема одговор за корисника и након потписа директора предузећа шаље га кориснику поштом на кућну адресу.

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАМЕНУ ВОДОМЕРА ПОШТОМ

Корисници Захтев за замену водомера могу упутити поштом на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, Петефијева 3, 23 000 Зрењанин. На коверти са предње стране је пожељно навести: ЗАХТЕВ – СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА.

Уз детаљно образложење разлога подношења Захтева корисник је у обавези да у писаном Захтеву наведе: име и презиме, адресу, контакт телефон и да исту потпише. Поменути подаци су неопходни за попуњавање обрасца Захтева за замену водомера и ради увођења истог у електронски систем праћења захтева.

Захтев за замену водомера се штампа у три истоветна примерка које потписује службеник за пријем захтева и рекламација, заводи се у Деловодник за кориснике, додељује му се деловодни број, уписује датум подношења који одговара датуму пријема послатог Захтева корисника на Деловодник предузећа, и печатира сваки примерак, а образложење корисника се копира у два примерка. Уместо потписа корисника на Захтеву уписује се: ПОШТА

Сваки примерак Захтева садржи:

 • попуњен Захтев за замену водомера (са личним подацима корисника, деловодним бројем, датумом пријема, печатом и потписом службеника, а на месту потписа корисника ПОШТА)
 • од стране корисника поштом достављено потписано детаљно образложење разлога подношења Захтева

Један, горе наведени, примерак поднетог Захтева поштом се доставља кориснику на адресу коју је навео као доказ да је исти ушао у систем решавања, с тим да примерак у којем се налази поштом достављено и потписано образложење корисника остаје предузећу.

Захтев се даље упућује надлежној служби предузећа на решавање. Служба информисања и пословних комуникација након добијања одговора од надлежне службе припрема одговор за корисника и након потписа директора предузећа шаље га кориснику поштом на кућну адресу.

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАМЕНУ ВОДОМЕРА МЕЈЛОМ

Корисници Захтев за замену водомера могу упутити мејлом ИСКЉУЧИВО на мејл адресу Службе информисања и пословних комуникација info@vikzr.rs .

Уз детаљно образложење разлога подношења Захтева корисник је у обавези да у Захтеву послатом мејлом наведе: име и презиме, адресу, контакт телефон. Поменути подаци су неопходни за попуњавање обрасца Захтев за замену водомера и ради увођења истог у електронски систем праћења захтева.

Захтев за замену водомера се штампа у три истоветна примерка које потписује службеник за пријем захтева и рекламација, заводи се у Деловодник за кориснике, додељује му се деловодни број, уписује датум подношења који одговара датуму пријема мејла на info@vikzr.rs , и печатира сваки примерак, а образложење корисника се штампа у три примерка. Уместо потписа корисника на Захтеву уписује се: МЕЈЛ.

Сваки примерак Захтева садржи:

 • попуњен Захтев за замену водомера (са личним подацима корисника, деловодним бројем, датумом пријема, печатом и потписом службеника, а на месту потписа корисника МЕЈЛ)
 • од стране корисника мејлом достављено детаљно образложење разлога подношења Захтева

Један, горе наведени, примерак поднетог Захтева поштом се доставља кориснику, на адресу која је наведена у мејлу, као доказ да је Захтев ушао у систем решавања.

Захтев се даље упућује надлежној служби предузећа на решавање. Служба информисања и пословних комуникација након добијања одговора од надлежне службе припрема одговор за корисника и након потписа директора предузећа шаље га кориснику поштом на кућну адресу.

Напомене:

 • уколико је мејл корисника послат после 13,30 часова биће заведен у Деловодник за кориснике на сутрашњи датум, односно ако је у питању петак, викенд или празник на датум првог радног дана
 • по пријему мејла корисник ће од Службе информисања и пословних комуникација добити одговор да ће Захтев корисника бити заведен и прослеђен надлежној служби на решавање, да ће му примерак Захтева бити послат на кућну адресу као доказ да је Захтев ушао у званичну процедуру решавања, као и одговор након решавања поднетог Захтева
 • уколико у мејлу нису наведене све потребне информације или разлог подношења Захтева, Служба информисања ће од корисника захтевати допуну Захтева и тек по достављању неопходних информација завести Захтев у Деловодник за кориснике са датумом пристизања последње тражене информације, односно на сутрашњи датум уколико је мејл послат после 13,30 часова или  ако је у питању петак, викенд или празник на датум првог радног дана.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •