ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Подношење рекламација

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПОДНОШЕЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

ПОДНОШЕЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА НА УСЛУГЕ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Рекламације на извршене услуге ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин корисници могу поднети предузећу ИСКЉУЧИВО ПИСАНИМ ПУТЕМ на један од три начина:

 • лично
 • поштом
 • слањем мејла

ЛИЧНО ПОДНОШЕЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА 

Корисници могу лично поднети рекламацију Служби информисања и пословних комуникација сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова у Корисничком центру (Петефијева 3, Зрењанин) на шалтеру 1 – Пријем рекламација и захтева.

Приликом подношења рекламације корисник је дужан да попуни формулар, који је саставни и обавезни део Захтева за рекламацију, у ком ће навести што детаљније образложење разлога подношења рекламације и исти потписати. Ради убрзања процедуре подношења рекламације корисник може код куће припремити и потписати образложење разлога подношења рекламације који ће предати службенику на шалтеру. Исти ће службеник, у оба случаја, по пријему копирати у још два примерка.

Службеник ће од корисника, ради попуњавања Захтева за рекламацију, затражити неопходне личне податке: име и презиме, адресу достављања одговора на поднету рекламацију и контакт телефон. Поменути подаци су неопходни и ради увођења рекламације у електронски систем праћења рекламације.

Корисник је у обавези да попуни образац о добровољном давању личних података неопходних за решавање поднете рекламације и слања одговора предузећа на поднету рекламацију, који ће се користити искључиво у те сврхе, а у складу са Обавештењем о заштити података о личности – политика приватности. Образац постаје саставни део Захтева, а један примерак ће бити предат и кориснику.

Захтев за рекламацију се штампа у три истоветна примерка које потписују службеник и корисник, заводи се у Деловодник за кориснике, додељује јој се деловодни број, уписује датум подношења, и печатира сваки примерак.

Сваки примерак рекламације садржи:

 • попуњен Захтев за рекламацију (са личним подацима корисника, деловодним бројем, датумом пријема, печатом и потписима корисника и службеника)
 • од стране корисника попуњен и потписан формулар са детаљним образложењем разлога подношења рекламације (или од стране корисника већ припремљено и потписано образложење разлога подношења рекламације)

Један, горе наведени, примерак поднете рекламације додељује се кориснику као доказ да је рекламација ушла у систем решавања, с тим да примерак у којем се налази оригиналан формулар који је попунио и потписао корисник остаје предузећу.

Рекламација се даље упућује надлежној служби предузећа или Комисији за решавање рекламација корисника на решавање. Служба информисања и пословних комуникација након добијања одговора од надлежне службе или Комисије припрема одговор за корисника и након потписа директора предузећа шаље га кориснику поштом на кућну адресу.

 

ПОДНОШЕЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ ПОШТОМ

Корисници рекламацију на услуге ЈКП „Водовод и канализација“ могу упутити поштом на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, Петефијева 3, 23 101 Зрењанин. На коверти са предње стране је пожељно навести: РЕКЛАМАЦИЈА – СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА.

Уз детаљно образложење разлога подношења рекламације корисник је у обавези да у писаној рекламацији наведе: име и презиме, адресу, контакт телефон и да исту потпише. Поменути подаци су неопходни за попуњавање обрасца Захтев за рекламацију и ради увођења рекламације у електронски систем праћења рекламације.

Захтев за рекламацију се штампа у три истоветна примерка које потписује службеник за пријем рекламација, заводи се у Деловодник за кориснике, додељује јој се деловодни број, уписује датум подношења који одговара датуму пријема рекламације на Деловодник предузећа, и печатира сваки примерак, а образложење корисника се копира у два примерка. Уместо потписа корисника на Захтеву за рекламацију уписује се: ПОШТА

Сваки примерак рекламације садржи:

 • попуњен Захтев за рекламацију (са личним подацима корисника, деловодним бројем, датумом пријема, печатом и потписом службеника, а на месту потписа корисника ПОШТА)
 • од стране корисника поштом достављено потписано детаљно образложење разлога подношења рекламације

Један, горе наведени, примерак поднете рекламације поштом се доставља кориснику на адресу коју је навео као доказ да је рекламација ушла у систем решавања, с тим да примерак у којем се налази поштом достављено и потписано образложење корисника остаје предузећу.

Кориснику се уз примерак поднетог Захтева доставља и обавештење да је слањем рекламације добровољно дао пристанак за обраду достављених личних података, који ће се користити искључиво у ту сврху, а у складу са Обавештењем о заштити података о личности – политика приватности.

Рекламација се даље упућује надлежној служби предузећа или Комисији за решавање рекламација корисника на решавање. Служба информисања и пословних комуникација након добијања одговора од надлежне службе или Комисије припрема одговор за корисника и након потписа директора предузећа шаље га кориснику поштом на кућну адресу.

 

ПОДНОШЕЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ МЕЈЛОМ

Корисници рекламацију на услуге ЈКП „Водовод и канализација“ могу упутити мејлом ИСКЉУЧИВО на мејл адресу Службе информисања и пословних комуникација info@vikzr.rs .

Уз детаљно образложење разлога подношења рекламације корисник је у обавези да у рекламацији послатој мејлом наведе: име и презиме, адресу, контакт телефон. Поменути подаци су неопходни за попуњавање обрасца Захтев за рекламацију и ради увођења рекламације у електронски систем праћења рекламације

Захтев за рекламацију се штампа у три истоветна примерка које потписује службеник за пријем рекламација, заводи се у Деловодник за кориснике, додељује јој се деловодни број, уписује датум подношења који одговара датуму пријема мејла на info@vikzr.rs , и печатира сваки примерак, а образложење корисника се штампа у три примерка. Уместо потписа корисника на Захтеву за рекламацију уписује се: МЕЈЛ.

Сваки примерак рекламације садржи:

 • попуњен Захтев за рекламацију (са личним подацима корисника, деловодним бројем, датумом пријема, печатом и потписом службеника, а на месту потписа корисника МЕЈЛ)
 • од стране корисника мејлом достављено детаљно образложење разлога подношења рекламације

Један, горе наведени, примерак поднете рекламације поштом се доставља кориснику, на адресу која је наведена у мејлу, као доказ да је рекламација ушла у систем решавања.

Кориснику се уз примерак поднетог Захтева доставља и обавештење да је слањем рекламације добровољно дао пристанак за обраду достављених личних података, који ће се користити искључиво у ту сврху, а у складу са Обавештењем о заштити података о личности – политика приватности.

Рекламација се даље упућује надлежној служби предузећа или Комисији за решавање рекламација корисника на решавање. Служба информисања и пословних комуникација након добијања одговора од надлежне службе или Комисије припрема одговор за корисника и након потписа директора предузећа шаље га кориснику поштом на кућну адресу.

Напомене:

 • уколико је мејл корисника послат после 13,30 часова биће заведен у Деловодник за кориснике на сутрашњи датум, односно ако је у питању петак, викенд или празник на датум првог радног дана
 • по пријему мејла корисник ће од Службе информисања и пословних комуникација добити одговор да ће Захтев корисника бити заведен и прослеђен надлежној служби на решавање, да ће му примерак Захтева бити послат на кућну адресу као доказ да је Захтев ушао у званичну процедуру решавања, као и одговор након решавања поднетог Захтева
 • уколико у мејлу нису наведене све потребне информације или разлог подношења рекламације, Служба информисања ће од корисника захтевати допуну захтева и тек по достављању неопходних информација завести Захтев у Деловодник за кориснике са датумом пристизања последње тражене информације, односно на сутрашњи датум уколико је мејл послат после 13,30 часова или  ако је у питању петак, викенд или празник на датум првог радног дана.

РОКОВЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА И ОДГОВОРА ПРЕДУЗЕЋА НА ИСТЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ НА http://www.vikzr.rs/rokovi-dostavljanja-reklamacija-i-odgovora/

 

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •