ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Интерни правилници

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ИНТЕРНИ ПРАВИЛНИЦИ

СТАТУТ ПРЕДУЗЕЋА

Одлука о изменама статута ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 28.04.2021. године и Скупштина града Зрењанина од 07.05.2021. године)

Одлука о изменама и допунама статута ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин док.бр.4129/2 од 15.12.2016. године)

Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин док.бр.561 од 14.05.2013. године)

ОДЛУКЕ И ПРАВИЛНИЦИ

Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 15.08.2013. године)

Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа чији оснивач је Град Зрењанин (Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности града Зрењанина и Град Зрењанин бр.016-7/21-129 II од 27.07.2021. године)

Одлука о зарадама, накнадама зарада и другим примањима запослених (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 08.05.2014. године) и Измене одлуке о зарадама , накнадама зарада и другим примањима запослених (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 06.10.2016. године, 15.12.2016. године, 27.01.2017. године, 21.06.2017. године и од 17.12.2018. године)

Одлука и Правилник о рачуноводственим политикама у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансиског извештавања (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 29.01.2018. године)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке („Службени гласник РС“, бр.91/2019 и 92/2023 Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 30.01.2024. године )

Повеља интерне ревизије ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (по одлуци директора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 11.08.2015. године)

Правилник о заштити узбуњивача у ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Члан 63 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 07.12.2015. године) и Одлука о именовању лица за спровођење поступка унутрашњег узбуњивања (Члан 63 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 07.12.2015. године)

Правилник за решавање захтева корисника услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (по одлуци директора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 10.06.2016. године)

Одлука о именовању и Пословник о раду Комисије за решавање рекламација корисника услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (по одлуци директора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од од 01.03.2023. године).  

Одлука о именовању и Пословник о раду Саветодавног тела ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (по одлуци директора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 01.03.2023. године)

Обавештење о заштити података о личности – политика приватности

Правилник о благајничком пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин („Службени гласник РС“, бр.15/2016, Статут ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин бр.561 од 14.05.2013. године, Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 29.01.2023. године)

Правилник о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности запослених у ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Одлука Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин бр.1696 од 13.06.2023. године)

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •