ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Законски акти

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЗАКОНСКИ АКТИ

Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018)

Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019)

Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018 – др.закон)

 

Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, – одлука УС, бр.113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)

Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.91/2019)

Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС „, бр.88/2021)

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр.120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021)

Закон о спречавању злостављања на раду („Сл.гласник РС“, бр.36/2010)

Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“, бр.128/2014)

Закон о спречавању корупције („Сл.гласник РС“, бр.35/2019, 11/2021 – аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022)

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.87/2018)

Закон о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ“, бр.29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“, бр.31/93, „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Сл.гласник РС“, бр.18/2020)

Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)

 

 

 

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •