НОВИ РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ ПРЕЧИШЋЕНЕ ВОДЕ СА ПОСТРОЈЕЊА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Од компаније „Синертек“, инвеститора и извршиоца услуге пречишћавања питке воде за град Зрењанин, добили смо нове информације, односно нове резултате анализе пречишћене воде са постројења.

 

Постројење за пречишћавање питке воде

 

У питању су резултати хемијске и микробиолошке анализе воде након тестирања само прве две фазе процеса пречишћавања воде у постројењу (предтретмана и ултрафилтрације) коју је извршио Завод за јавно здравље Зрењанин, као и резултати хемијске анализе добијени у лабораторији ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин.

 

Микробиолошка анализа пречишћене воде са постројења коју је извршио Завод за јавно здравље Зрењанин

 

Хемијска анализа пречишћене воде са постројења коју је извршио Завода за јавно здравље Зрењанин

 

Добијени резулати анализе лабораторије Завода за јавно здравље Зрењанин, на узорку воде од 13.07.2017. године, потврдили су претходне резултате добијене у лабораторији нашег предузећа да је присуство арсена и гвожђа у води у дозвољеним границама. Ниво арсена износи 6 микрограма по литри (горња дозвољена граница је 10), док је присуство гвожђа, које је износило 0,1 мг/л,  још више смањено и износи 0,05 мг/л (горња дозвољена граница је 0,3 мг/л).

Поред ових резултата утврђено је да је у дозвољеним границама и пх вредност воде која износи 7,7 ( од 6,8 до 8,5), као и амонијак чије је учешће у води 0,09 мг/л ( дозвољено 1 мг/л). Присуство резидуалног хлора и мангана је и даље нешто изнад дозвољених вредности, али је спуштено на ниво који предвиђа ова фаза пречишћавања воде.

Резулати Завода показују и да у води нема присуства аеробних мезофилних бактерија, као ни колиформних бактерија.

Резултати анализе воде узорковане 18.07.2017. године са пречишћивача, после поменуте две фазе пречишћавања, а који су добијени у лабораторији нашег предузећа, показују да присуство арсена  износи свега 2,4 микрограма по литри и да је присуство мангана испод дозвољене горње границе која износи 0,05 мг/л.

Према  речима инвеститора средином прошле недеље започето је тестирање и јоноизмењивача и већ током недеље могу се очекивати резултати анализе воде након и ове, треће, фазе пречишћавања.

Након добијених резултата започеће и последња финална фаза пречишћавања воде – реверзна осмоза, чиме ће целокупно постројење бити у функцији, па убрзо следи и финална анализа квалитета воде од стране овлашћене лабораторије.

Пуштање воде са пречишћивача у градску водоводну мрежу уследиће након што овлашћена лабораторија потврди да вода са пречишћивача испуњава све параметре које прописује правилник о квалитету воде Републике Србије, а биће дозвољена за пиће када забрану уклони овлашћена инспекција. До тада ће и даље део пречишћене воде кружити унутар постројења за пречишћавање, а део бити испуштан у градску канализациону мрежу.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •