ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ О РАДУ ФАБРИКЕ ВОДЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Завршен извештај стручне комисије ЈКП „Водовод и канализација“ о раду фабрике воде током 29 дана мониторинга и достављен ВД директора предузећа, који ће одлуку донети након што о истом упозна Надзорни одбор и оснивача. Од 34 разматрана техничка услова, фабрика воде није испунила ниједан.

Од момента поновног покретања рада постројења за пречишћавање питке воде, а који је уследио након окончања управног спора децембра 2018. године, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је у више наврата захтевало од фабрике воде да се приступи доказивању параметара дефинисаних Уговором и конкурсном документацијом, али су чести прекиди у раду постројења то онемогућили.

Начин доказивања свих параметара јасно је дефинисан Споразумом од 21.01.2020. године и Анексом Споразума од 21.09.2020. године, а који су били покушај уговорних страна да се Уговор из 2015. године одржи на снази.

Након што је фабрика воде обавестила ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин да је спремна за тестирање параметара, исто је започето 15. новембра и требало је да траје до 15. децембра 2020. године.

Због хаварије која се 14. децембра догодила на постројењу, исто је прекинуло рад, па је стручна комисија „Водовода“ сачинила извештај на основу 29 дана мониторинга рада фабрике воде и исти доставила ВД директора предузећа 15. јануара 2021. године.

У извештају је наведено да је стручна комисија разматрала 34 техничка услова и да фабрика воде није испунила ниједан.

Између осталог, наведено је да од 105 анализа пречишћене воде, 13 узорака није било у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, а да су у 36 узорака поједини параметри били на горњој граници максималних дозвољених вредности. Губици воде вишеструко су превазилазили прописану границу до 5% губитка, због чега је било угрожено и извориште са којег се град снабдева водом. Отпадне воде пре упуштања у систем нису третиране, а њихова укупна количина вишеструко је превазилазила дозвољене вредности. Оваква отпадна вода утиче на повећану корозију бетона, односно на убрзано пропадање канализационог система. Постројење није успоставило обраду отпадног муља, а није имало ни прикључак на атмосферску канализацију. Поред наведеног констатовано је да је рад постројења нестабилан због честих хаварија, да поједини делови постројења нису адекватно заштићени од спољног утицаја, као и да дезинфекција пречишћене воде није вршена на прописан начин. Закључено је да су чести прекиди рада постројења доводили до знатног броја кварова на водоводној мрежи. За поједине техничке услове нису добијени тражени подаци од фабрике воде, а комисији није достављен ни Елаборат заштите од пожара у постројењу који је део пројектне документације.

На основу наведених и преосталих закључака стручна комисија је констатовала да постројење за пречишћавање воде не испуњава техничке услове из Јавне набавке ЈН 34/2014, и да рад постројења угрожава и преоптерећује целокупан систем водоснабдевања и каналисања Зрењанина.

ВД директора предузећа Предраг Бодирога ће након упознавања Надзорног одбора и оснивача са извештајем стручне комисије донети одлуку у складу са Уговором и важећим законским прописима.

Прочитајте још:

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin 

БОНУС ВИДЕО
УЛИЦА СТЕВИЦЕ ЈОВАНОВИЋА ОТВОРЕНА ЗА САОБРАЋАЈ (КТВ)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •