ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РЕКЛАМАЦИЈЕ НА РАЧУН ДО 20-ТОГ У МЕСЕЦУ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Обавештавамо кориснике да рекламације на део рачуна обједињене наплате  који се односи на услуге које пружа ЈКП „Водовод и канализација“, односно на утврђени обим пружене услуге, као и на обрачун и наплату, могу поднети писменим путем предузећу најкасније до 20-тог у месецу, сваког радног дана од 7 до 15 часова на шалтеру за пријем рекламација и других захтева корисника у приземљу управне зграде „Водовода и канализације“ у Петефијевој 3 у Зрењанину. Све рекламације поднете након тог датума биће одбачене као неблаговремене и неће се узимати у разматрање.

ZGRADAVODOVODA1
Зграда ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој 3 у Зрењанину

Од фебруара месеца ове године целокупан рад са корисницима наших услуга поверен је Служби информисања и пословних комуникација, обједињен је на једном месту и усклађен прописима и роковима дефинисаним Законом о заштити потрошача и Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода коју је донела Скупштина града Зрењанина.

Скупштинска Одлука предвиђа у члану 41. да је рок за подношење рекламације 10 дана од дана пријема рачуна, али смо ми, у жељи да свим корисницима без обзира на датум пријема рачуна изађемо у сусрет и дамо им довољно времена да одреагују уколико мисле да је то потребно, дефинисали да последњи рок буде датум доспећа рачуна на наплату, односно поменути 20-ти у месецу.

За подношење рекламације потребна је изјава корисника са разлозима подношења рекламације, коју могу донети или попунити на самом шалтеру, и копија рачуна на који улажу рекламацију.

Корисник ће добити приликом предаје рекламације један примерак захтева са јединственим бројем предмета као доказ да је рекламација ушла у процедуру решавања, а предузеће ће одговорити у складу са дефинисаним роковима од 8, односно 15 дана од дана подношења рекламације.

Желећи да изађемо у сусрет корисницима, пре свега онима који су запослени у преподневним часовима и онима који живе у насељеним местима, као и старим и немоћним  лицима, обезбедили смо могућност да се рекламације пошаљу и поштом на адресу ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, Петефијева 3, Зрењанин са назнаком ЗА СЛУЖБУ ИНФОРМИСАЊА и путем мејла на info@vikzr.rs .  У оба случаја потребно је уз изјаву приложити и копију рачуна, односно послати скениран рачун, и навести име и презиме, адресу, место и контакт телефон. На кућну адресу корисника  стићи ће примерак захтева као доказ да је рекламација ушла у процедуру решавања.

Уз молбу корисницима да поштују предвиђени рок за подношење рекламација, обавештавамо их и да све друге захтеве (молбе, жалбе…) могу поднети сваког радног дана од 7 до 15 часова на поменутом шалтеру 1 или путем поште или наведене мејл адресе.

Све неопходне информације корисници могу добити и путем бесплатне корисничке инфо линије 0800/ 023-024 сваког радног дана у периоду од 7 до 15 часова.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •