Рокови

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

РОКОВИ ДОСТАВЉАЊА РЕКЛАМАЦИЈЕ И ОДГОВОРА НА ИСТУ

Крајњи рок за достављање рекламације корисника предузећу на рачун за услуге ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је 20-ти у месецу када је рачун издат (пример: на рачун за децембар месец 2017. године, који је издат у јануару месецу 2018. године, корисник може поднети писану рекламацију до 20.01.2018. године).

Све поднете рекламације корисника након поменутог датума се неће разматрати, односно биће одбачене као неблаговремене.

Рок за достављање одговора предузећа на поднету рекламацију корисника је 8 (осам) дана од дана пријемема рекламације, односно датума када је рекламација заведена у Деловодник за кориснике.

Предузеће може извршити продужење рока за одговор на поднету рекламацију на 15 (петнаест) дана, о чему ће корисника писмено обавестити у року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације, односно датума када је рекламација заведена у Деловодник за кориснике.

Рекламације корисника на остале услуге предузећа могу се поднети предузећу писаним путем у сваком моменту, а одговор на поднету рекламацију биће достављен кориснику у већ поменутим роковима.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •